OctaFX | OctaFX Forex Broker
Đăng nhập
Mở tài khoản

Điều khoản và Điều kiện của OctaFX Copytrading

OctaFX Copytrading (sau đây gọi là “Dịch vụ”) là dịch vụ cho phép các nhà giao dịch (sau đây gọi là “Nhà giao dịch sao chép”) sao chép các giao dịch từ nhà giao dịch khác (sau đây gọi là “Chuyên gia”) và có thể được kích hoạt bằng cách chọn “Bắt đầu sao chép”.

1. Nhà giao dịch sao chép cam kết tuân thủ các quy định sau để sử dụng Dịch vụ:

 1. đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản khách trên trang web OctaFX

 2. nạp tiền vào Ví

 3. bắt đầu sao chép.

2. Nhà giao dịch sao chép được quyền thực hiện các hoạt động sau:

 1. dừng sao chép các giao dịch vào bất cứ thời điểm nào bằng cách chọn “Dừng sao chép”

 2. sửa các thông số sao chép bằng chức năng Sửa cả trước khi đầu tư vào tài khoản Chuyên gia và trong quá trình sao chép giao dịch

 3. sao chép số lượng tài khoản Chuyên gia tùy thích (có thể xem tất cả tài khoản hiện tại trong Thẻ của tôi, phần Đánh giá chuyên gia hoặc Khu vực Nhà giao dịch sao chép)

 4. đóng thủ công bất cứ giao dịch đã sao chép nào vào bất cứ lúc nào trong Khu vực Nhà giao dịch sao chép.

 5. hủy đăng ký sao chép tài khoản Chuyên gia và dừng sao chép các giao dịch của Chuyên gia bằng cách bấm vào “Dừng sao chép”. Để hủy đăng ký, Nhà giao dịch sao chép cần phải đóng tất cả các giao dịch. Khi hủy đăng ký, tất cả tiền đã đầu tư vào tài khoản Chuyên gia và lợi nhuận sẽ được hoàn trả vào Ví của Nhà giao dịch sao chép.

3. Dịch vụ này được cung cấp trên các nền tảng Metatrader 4 và Metatrader 5.

4. Nguyên tắc chung về việc mở các giao dịch sao chép:

 1. Nhà giao dịch sao chép chỉ có thể sao chép các giao dịch được mở bằng tài khoản Chuyên gia sau khi đăng ký tài khoản Chuyên gia trong Dịch vụ.  

 2. Lệnh giảm lỗ/chốt lời sẽ không xuất hiện trong Khu vực Nhà giao dịch sao chép, nhưng nếu các lệnh này được mở bằng tài khoản Chuyên gia thì các giao dịch đã sao chép sẽ bị đóng.

 3. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Tỷ lệ giảm sút từ thời điểm đăng ký tài khoản Chuyên gia và dùng để điều chỉnh các rủi ro của Nhà giao dịch sao chép khi sử dụng dịch vụ. Nếu chênh lệch về tỷ lệ giữa số dư và vốn cổ phần của tài khoản Nhà giao dịch sao chép lớn hơn giá trị đã chọn trong Tỷ lệ nạp tiền khi một giao dịch mới được mở bằng tài khoản Chuyên gia, thì giao dịch đó sẽ không được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch sao chép.

 4. Khi đăng ký sao chép tài khoản Chuyên gia, Nhà giao dịch sao chép phải nêu rõ số tiền cần được khấu trừ vào Ví và đầu tư bằng tài khoản Chuyên gia đã chọn. Số tiền này và lợi nhuận của bạn sẽ được hoàn trả vào Ví của bạn khi dừng sao chép tài khoản Chuyên gia.

 5. Khối lượng giao dịch được sao chép phụ thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy và vốn cổ phần của cả tài khoản của Chuyên gia và Nhà giao dịch sao chép, đồng thời được tính như sau: Khối luợng (giao dịch được sao chép) = Vốn cổ phần (Nhà giao dịch sao chép)/Vốn cổ phần (Chuyên gia) × Đòn bẩy (Nhà giao dịch sao chép)/Đòn bẩy (Chuyên gia) × khối luợng (Chuyên gia).

  Ví dụ:

  Vốn cổ phần của tài khoản Chuyên gia là 2000 USD và đòn bẩy là 1:200. Vốn cổ phần của tài khoản Nhà giao dịch sao chép là 200 USD và đòn bẩy là 1:500. Giao dịch 1 lot được mở bằng tài khoản Chuyên gia. Do đó, khối lượng của giao dịch được sao chép sẽ là: 200/2000 × 500/200 × 1 = 0,25 lot.

 6. Tỷ lệ đòn bẩy của Nhà giao dịch sao chép được đặt là 1:500. Nhà giao dịch sao chép muốn điều chỉnh tỈ lệ này cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của OctaFX.

 7. Sau khi dịch vụ được kích hoạt, các giao dịch sẽ được sao chép vào tài khoản của Nhà giao dịch sao chép dù chủ tài khoản có đăng nhập hay không.

5. Giới hạn áp dụng:

 1. Khối lượng tối thiểu của giao dịch được sao chép là 0,01 lot, khối lượng tối đa là 100 lot.

 2. Nếu khối lượng của giao dịch được sao chép thấp hơn 0,01 lot sau khi tính, thì giao dịch này sẽ được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch sao chép.

 3. Nếu khối lượng của giao dịch được sao chép lớn hơn 100 lot sau khi tính, thì giao dịch này sẽ được mở bằng tài khoản Nhà giao dịch sao chép.

6. Nếu Chuyên gia thay đổi vốn cổ phần (bằng cách nạp tiền hoặc rút tiền) hoặc đòn bẩy, mọi giao dịch đã sao chép sẽ giữ nguyên khối lượng ban đầu trên tài khoản của Nhà giao dịch sao chép.

7. Mọi điều kiện giao dịch (đòn bẩy, phí qua đêm, mức chênh lệch) của Nhà giao dịch sao chép đều tương tự với điều kiện của tài khoản MT4 Micro.

8. Tài khoản Chuyên gia nên là MT4 Micro hoặc MT5 Pro. Tất cả khách hàng đều có thể sử dụng nhiều tài khoản Chuyên gia.

9. Chuyên gia chọn loại phí hoa hồng (trong hai loại: “Cố định mỗi lot” và “Phần tiền phải nộp”) cùng giá trị của loại phí này khi giao chép độc lập. Phí hoa hồng Cố định mỗi lot có thể dao động từ 0 USD đến 15 USD mỗi lot giao dịch được Nhà giao dịch sao chép mở. Phí hoa hồng Phần tiền phải nộp có thể dao động từ 1% đến 50% trong số lợi nhuận của Nhà giao dịch sao chép. Phí hoa hồng được cộng dồn trong một tuần và được thanh toán vào Ví của Chuyên gia vào cuối tuần đó.

10.

a) Nếu Chuyên gia thu phí hoa hồng Cố định mỗi lot và là IB của Nhà giao dịch sao chép, tổng phí (phí hoa hồng IB + phí hoa hồng Sao chép giao dịch) không được vượt quá 15 USD mỗi lot giao dịch. Trong trường hợp này, phí hoa hồng Sao chép giao dịch sẽ được ưu tiên áp dụng. Chẳng hạn, nếu Chuyên gia đầu tư thu 5 USD hoa hồng cho mỗi lô giao dịch đối với các dịch vụ IB và 15 USD hoa hồng cho mỗi lô giao dịch đối với các dịch vụ Chuyên gia đầu tư, Chuyên gia đầu tư sẽ nhận được tổng cộng 15 USD cho mỗi lô giao dịch (15 USD cho mỗi lô—hoa hồng của CopyTrader, 0 USD—hoa hồng IB).

b) Nếu Chuyên gia thu phí hoa hồng Phần tiền phải nộp và là IB của Nhà giao dịch sao chép, tổng phí (phí hoa hồng IB + phí hoa hồng Sao chép giao dịch) bằng 5 USD + số tiền phí hoa hồng Phần tiền phải nộp.

11. Thưởng Copytrading

 • Thưởng lên tới 50% số tiền được đầu tư khi bắt đầu sao chép một Nhà giao dịch Chuyên gia.
 • Thưởng chỉ có thể được áp dụng một lần cho một Nhà giao dịch Chuyên gia cụ thể trong khoảng thời gian khuyến mãi.
 • Thưởng không thể được áp dụng cho các khoản đầu tư liên tục.
 • Nếu số dư tức thời trong tài khoản của bạn trở nên thấp hơn quy mô thưởng, Thưởng sẽ bị hủy.
 • Người sao chép có thể hủy Thưởng theo cách thủ công trong Khu vực Người sao chép.
 • Thưởng sẽ bị hủy khi Người sao chép dừng sao chép Nhà giao dịch Chuyên gia.
 • Sau khi hủy, Thưởng không thể được áp dụng lại hoặc kích hoạt lại.
 • OctaFX có thể từ chối đăng ký thưởng của khách hàng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc đưa ra lý do cho quyết định đó.
 • OctaFX có thể hủy thưởng của khách hàng bất kỳ lúc nào trước khi thông báo.
 • Bất kỳ tình huống nào không được mô tả trong những quy tắc này sẽ tuân theo quyết định của Công ty.
 • OctaFX có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mãi này mà không cần thông báo trong phần tin tức Công ty.

12. Loại phí hoa hồng được cài đặt sau khi tạo tài khoản Chuyên gia và không thể thay đổi sau đó.

13. Chỉ Nhà giao dịch sao chép mới có thể xem thống kê giao dịch của Nhà giao dịch sao chép.

14. Thống kê của Chuyên gia được công bố công khai.

15. Nhà giao dịch sao chép không có quyền truy cập cổng giao dịch. Mọi hoạt động bằng tài khoản đăng ký của họ và giao dịch đều được thực hiện trong Khu vực Nhà giao dịch sao chép.

16. Vui lòng lưu ý rằng Chuyên gia có thể có cả giao dịch lời và lỗ.

Bắt đầu trò chuyện trực tuyến